Hotline: Phòng Kinh Doanh: 0908 347 349 (vui lòng không chào hàng)

Lotion & Shampoo Pumps

VSM_-_MP24C

MOQ: 10000

Code : VSM - MP24C

VSM_-_MP20T

MOQ: 10000

Code : VSM - MP20T

VSM_-_MPE

MOQ: 0

Code : VSM-MP24E

VSM_-_MPD

MOQ: 10000

Code : VSM - MP24D

VSM_-_MPE

MOQ: 0

Code : VSM-MP20E

VSM_-_MP20A

MOQ: 5000

Code : VSM - MP20A

VSM_-_DGA

MOQ: 5000

Code : VSM-DG28A

VSM_-_DGA

MOQ: 5000

Code : VSM-DG24A

VSM_-_MPA_1

MOQ: 5000

Code : VSM-MP24A

VSM_-_MPA_1

MOQ: 5000

Code : VSM-MP28A

Hotline

Hotline

0908 347 349