Hotline: Phòng Kinh Doanh: 0837 003 003 (vui lòng không chào hàng)

For F&B Containers - JARS

139_copy

MOQ: 10000

Code : 139

121_copy

MOQ: 10000

Code : 121

110_copy

MOQ: 10000

Code : 110

81_copy

MOQ: 5000

Code : 081

073_copy

MOQ: 5000

Code : 73

68

MOQ: 10000

Code : 068

65_copy

MOQ: 5000

Code : 065

55_copy

MOQ: 10000

Code : 055

Hotline

Hotline

0902 347 349