Hotline: Phòng Kinh Doanh: 0837 003 003 (vui lòng không chào hàng)

For F&B Containers - JARS

072_copy

MOQ: 10000

Code : 331

319_copy

MOQ: 5000

Code : 319

318_copy

MOQ: 5000

Code : 318

317_copy

MOQ: 5000

Code : 317

314_copy

MOQ: 5000

Code : 314

308_copy

MOQ: 5000

Code : 308

306

MOQ: 5000

Code : 306

295_copy

MOQ: 5000

Code : 295

281_copy

MOQ: 5000

Code : 281

280

MOQ: 5000

Code : 280

Hotline

Hotline

0902 347 349